| Edición diaria núm: | Año: 10 | Noticias: | Fotografías: | Comentarios de usuarios:

Viernes, 19 de abril de 2013

POBLACIONES » L'Alcúdia » Compromís per l'Alcúdia demana una concessió d'aigua per a la Ribera en el pròxim Pla de Conca
» Medio Ambiente y Naturaleza » Política

Compromís per l'Alcúdia demana una concessió d'aigua per a la Ribera en el pròxim Pla de Conca

Davant la situació d'emergència per la contaminació dels aqüífers la Generalitat i els ajuntaments han de garantir la transparència i la participació social


L'Ajuntament de l'Alcúdia debatrà el pròxim dimecres una moció presentada per Compromís en la que s'indica que la contaminació per herbicides recentment detectada en l'aigua potable a Alzira, Corbera o Carlet, els episodis passats a Carcaixent o Llaurí, a l'igual que les altes concentracions de nitrats en l’aigua potable detectades des de fa dècades en moltes poblacions de la Ribera, posen de manifest la inseguretat sanitària a la que està sotmesa la població de la Ribera davant un servei públic essencial com és el subministrament d’aigua per a consum humà.
Per a Compromís per l’Alcúdia, cal demanar responsabilitats a les administracions competents, en especial la Generalitat, per haver arribat a l’actual situació sense que s’hagen pres mesures efectives que garanteixen la qualitat de l’aigua de boca a la població i que solucionen el problema de la contaminació continuada de les aigües subterrànies en la comarca.
Cal recordar que el dret a l'abastiment i sanejament adequat va ser proclamat, en juliol de 2010 per l'Assemblea General de les Nacions Unides, com un dret humà essencial i les autoritats tenen l'obligació prioritària de garantir la seguretat sanitària de l'aigua a la població.
La moció insta al Consell a finalitzar, de manera urgent i prioritària, les infraestructures per poder  abastir des de la planta potabilitzadora de la Garrofera  a totes les poblacions contemplades en el “Pla d’Abastiment de la Ribera” i sol·licita l'assignació d'una concessió administrativa de les aigües del Xúquer a les poblacions de la Ribera per tal de garantir la seguretat i qualitat de l’abastiment de la població en el futur. En aquest sentit, s’exigirà al Govern central que el nou Pla de Conca complisca la Directiva Marc de l'Aigua recollint les necessitats de les poblacions de la Ribera del Xúquer.
Sembla poc raonable que la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, fins a Sagunt, s’abastisquen d’aigua de bona qualitat del Xúquer en Tous, mentre que la pròpia comarca de la Ribera, per on discorre el riu no tinga concessió d’aigües del riu per abastiment de la població i les persones estiguen consumint aigua amb nitrats i altres substàncies nocives.
Compromís per l’Alcúdia considera que no s’està informant de la situació real a la població, ni de l’estat de les infraestructures ni de mesures per a recuperar els aqüífers, pel que considera fonamental la transparència i la participació social en la resolució d’aquest greu problema. En aquest sentit es proposa la constitució d’una Comissió de Seguiment formada per les tres administracions implicades, tècnics independents i organitzacions ecologistes i socials. Aquesta Comissió de Seguiment, hauria de supervisar els programes de mesures adoptats, la situació dels aqüífers i les infraestructures per conduir aigua superficial del Xúquer a les poblacions.Moció integra presentada per Compromís per l’Alcúdia

Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció  per a la seua consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
La contaminació per herbicides recentment detectada en l'aigua potable a Alzira, Corbera o Carlet, els episodis passats a Carcaixent o Llaurí, a l'igual que les altes concentracions de nitrats en l’aigua potable detectades des de fa dècades en moltes poblacions de la Ribera, posen de manifest la inseguretat sanitària a la que està sotmesa la població de la Ribera davant un servei públic essencial i dret humà com és el subministrament d’aigua per a consum humà. Aquesta situació lluny de ser inevitable, és conseqüència, per una part, de l’ús intensiu de fitosanitaris i fertilitzants químics que contaminen el sòl i l’aigua que ha caracteritzat la agricultura intensiva practicada en la comarca durant dècades; i, per altra part, de la ineficàcia dels responsables de les administracions competents per prendre mesures efectives que garanteixen la qualitat de l’aigua de boca a la població i que solucionen el problema de la contaminació continuada de les aigües subterrànies en la comarca.
Aquesta és una contaminació anunciada i, en bona mesura, derivada d’anys d’incompliment per part de la Generalitat Valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de la Directiva de Nitrats, la Directiva Marc de l'Aigua, la Llei d'Aigües i el propi Estatut d'Autonomia, així com del Reglament que regula la qualitat de l’aigua per a consum humà.
La Directiva Marc de l’Aigua –en vigor des de 2000- estableix que les masses d’aigua destinades al subministrament d’aigua de boca han de ser protegides davant la contaminació i que aquest ús ha de garantir-se amb la millor aigua disponible a la conca hidrogràfica, minimitzant la necessitat d’aplicació de substàncies químiques per potabilitzar-la. I la Llei d’Aigües –en vigor des de 1985-  estableix que l’abastiment a poblacions te la màxima prioritat per davant de tota la resta d’usos. El mateix Estatut d'Autonomia en el seu article 17 estableix que "es garantix el dret dels valencians i valencianes a disposar de l’abastiment suficient d’aigua de qualitat." i també que "els ciutadans i ciutadanes valencians tenen dret a gaudir d’una quantitat d’aigua de qualitat, suficient i segura, per atendre les seues necessitats de consum humà".
Cal recordar que el dret a l'abastiment i sanejament adequat va ser proclamat, en juliol de 2010 per l'Assemblea General de les Nacions Unides, com un dret humà essencial i les autoritats tenen l'obligació prioritària de garantir la seguretat sanitària de l'aigua a la població. 
El Pla de Conca aprovat en 1998 preveia que els pobles de la Ribera afectats per la contaminació amb nitrats de les aigües subterrànies de les que es proveïen canviarien la seua font de subministrament per aigües superficials del Xúquer des de Tous. Malgrat això, la Conselleria d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana va decidir fer cas omís a aquesta mesura i portar a terme un projecte per fer nous pous a l’aqüífer de l’Ave, que en l’any 2009 i després de 10 anys entre projectes i obres es va demostrar una solució ineficaç ja que la seua explotació generaria una situació de sobreexplotació d’aquest aqüífer i afectaria molt negativament els ullals del riu Verd –zona protegida per la Directiva Hàbitats- raons per les quals no és possible atorgar la preceptiva concessió, com ja advertia a l’any 1998 la Declaració d’Impacte Ambiental d’aquest projecte, en que s’alertava a la Conselleria de les afeccions ambientals del projecte inicial.
La Conselleria, finalment, desprès de més de deu anys, va abandonar el projecte inicial e inicia la construcció  de la planta potabilitzadora de la Garrofera d´Alzira, per tractar aigües superficials captades al Xúquer, a Tous, que a hores d’ara encara no està operativa. En conseqüència, desprès de 15 anys,  la població de la Ribera continua sense un subministrament d’aigua de boca que compte amb la qualitat adequada per aquest ús.
La solució anunciada davant els  darrers  episodis de restricció en l’abastiment d’aigua potable a les Riberes, consistent en la col•locació de filtres de carboni, amb un cost molt elevat, no pot considerar-se com una solució definitiva, sinó provisional i limitada en el temps. No es garanteix que l’abastiment de la població es faça utilitzant la millor aigua disponible ni que es protegeixen les masses d’aigua destinades al subministrament humà del deteriorament de la seua qualitat química –amb la qual cosa es continua incomplint tant amb la Directiva Marc de l’Aigua com amb la Llei d’Aigües-, i a més a més, és una solució cara –que pot repercutir en el preu de l’aigua- que no soluciona la font del problema.
La solució passa per protegir les fonts d’aigua per abastiment de la població: aplicar la legislació vigent –la millor aigua disponible per a beure- i evitar la contaminació difusa.
Sembla poc raonable que la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, fins a Sagunt, s’abastisquen d’aigua de bona qualitat del Xúquer en Tous, a l'igual que Albacete, i nombrosos pobles d'aquesta província, mentre que la pròpia comarca de la Ribera, per on discorre el riu no tinga concessió d’aigües del riu per abastiment de la població i les persones estiguen consumint aigua amb nitrats i altres substàncies nocives. En el mateix sentit, es fa palesa, una vegada, més la incongruència de les peticions del lobby de l'aigua d'Alacant, que amb la complicitat del Consell de la Generalitat Valenciana, vol penjar del transvasament Xúquer-Vinalopó demandes urbanes –les quals poden ser ateses sobradament amb la desal•lació instal•lada i en construcció-, quan ací s'està negant el subministrament d’aigua per a beure des del Xúquer i s’està condemnant als ciutadans a consumir aigües subterrànies contaminades amb nitrats o amb productes fitosanitaris com és el cas actual. Cal assenyalar en atenció al caràcter prioritari de l'abastiment a la població, que la Ribera té dret a una concessió administrativa de les aigües del Xúquer per garantir la seguretat de l’abastiment de la població. En aquest sentit el nou Pla de Conca ha de recollir aquest dret de les poblacions travessades pel Xúquer.
La prioritat a curt termini és finalitzar les conduccions d'aigua per poder subministrar el més prompte possible aigua de qualitat del Xúquer a les poblacions de la Ribera. Igualment s'ha de posar en marxa un Pla de Recuperació dels aqüífers afectats que contemple de manera immediata la implantació d'unes Bones Pràctiques Agrícoles per tal de frenar el deteriorament de les aigües subterrànies i eliminar les fonts de contaminació difusa. En un futur, si es donara la recuperació de l'aqüífer podria ser perfectament possible tornar a la seu utilització. 
Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de l'Alcúdia l’adopció dels següents acords:
1- Instar al Consell a finalitzar, de manera urgent i prioritària, les infraestructures per poder  abastir des de la planta potabilitzadora de la Garrofera  a totes les poblacions contemplades en el “Pla d’Abastiment de la Ribera”
2- Sol•licitar i instar al Consell a que sol•licite l'assignació d'una concessió administrativa de les aigües del Xúquer a les poblacions de la Ribera per tal de garantir la seguretat i qualitat de l’abastiment de la població en el futur. En aquest sentit, exigir al Govern central que el nou Pla de Conca complisca la Directiva Marc de l'Aigua recollint les necessitats de les poblacions de la Ribera del Xúquer.
3- Sol•licitar la posta en marxa un programa de mesures per detenir el deteriorament, recuperar la qualitat dels aqüífers i eliminar les substàncies tòxiques de les aigües subterrànies. Això requereix l’acció combinada i la coordinació entre departaments i administracions competents.
4- Demanar l'aplicació d'unes Bones Pràctiques Agrícoles amb una estratègia efectiva de reducció de l’ús d’agroquímics en la producció d’aliments, de manera que s'actue en la font de la contaminació.
5- Demanar la introducció de pràctiques de transparència en l’administració, en particular pel que fa al dret dels ciutadans a l’accés a la informació respecte de la qualitat de les aigües –en general, i per a consum humà, en particular. En aquest sentit, demanar als ajuntaments, a les conselleries competents (en medi ambient, agricultura, aigua, sanitat i infraestructures) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que actuen amb transparència i subministren de manera sistemàtica les anàlisis periòdiques completes de qualitat química de les aigües, els pous i les masses d’aigua destinades al consum humà així com el límits i llindars de referència establerts per la legislació vigent aplicable. 
6- Demanar que mentre dure l'actual situació d'emergència les analítiques completes, que són les úniques que detecten els productes provinents de fertilitzants i fitosanitaris, s'efectuen amb una periodicitat mensual, com a mínim en totes les poblacions dels aqüífers de la Plana Sud i de la Serra de les Agulles.
7- Demanar la constitució d'una Comissió de Seguiment formada per les tres administracions implicades, tècnics independents i organitzacions ecologistes i socials. Aquesta Comissió de Seguiment ha de supervisar els programes de mesures adoptats, la situació dels aqüífers i les infraestructures per conduir aigua superficial del Xúquer a les poblacions.
8- Demanar una investigació exhaustiva de les causes de la contaminació actual, de les responsabilitats de la mateixa i de les conseqüències tant en els aqüífers com per a altres sistemes aquàtics associats, com el riu Xúquer o l'Albufera.
9- Traslladar la present moció a la presidència de la Generalitat Valenciana, als consellers d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a la presidència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, al ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i als ajuntaments de la Ribera del Xúquer.
L’Alcúdia 12 d'abril de 2013
Paco Sanz (Portaveu del Grup Municipal de Compromís per l’Alcúdia)
 
El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
  • 0Comentario
    Imprimir Enviar a un amigo
  • Compartir

Noticias similares

AÑADIR UN COMENTARIO

* Escribe en cifra el resultado de la suma en el campo.

* Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

* La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

* El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador. * Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto,    ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de    apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos. * EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario, ni se hace responsable de las opiniones    vertidas. * Se recomienda no abusar de las mayúsculas ni de abreviaturas. * Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. * No se admiten comentarios de carácter publicitario.