Sueca convoca el I Concurs de Fotografia 'Portada de l'Agenda del Valencià'

Domingo, 5 de junio de 2022 | e6d.es
• Per a més informació es pot consultar la pàgina web municipal www.sueca.es

._000696

._000826
L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística, ha convocat la primera edició del Concurs de Fotografia “Portada de l'Agenda del Valencià 2022”, “amb la finalitat de fomentar i estimular l'activitat artística i creativa de la ciutadania sobre qualsevol temàtica relacionada amb el nostre municipi, i així poder emprar la fotografia guanyadora com a portada de l'Agenda de 2023, una de les activitats que duu a terme, des de fa molts anys, l'Oficina de Promoció Lingüística”, ha explicat la regidora responsable, Estefanía Requeni.
Podran participar totes les persones que ho desitgen a títol personal, autors de les fotografies. En el cas dels i les menors, necessitaran una autorització dels seus pares o tutors. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies, que hauran de ser originals, inèdites (poden haver sigut publicades en xarxes socials, però no haver aparegut en revistes, diaris o en qualsevol altre mitjà en paper) i no haver sigut premiades en cap un altre concurs. Cadascuna de les fotografies haurà de portar en la part de darrere el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor.
La sol·licitud i la declaració responsable per a participar en el concurs, s'ajustaran al model de la convocatòria, i es presentaran, preferentment, per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, per a això s'haurà de disposar de signatura electrònica. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud i documentació de manera presencial (amb cita prèvia) en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. Els criteris que se seguiran per a la valoració de les fotografies seran el valor creatiu i innovador i la qualitat artística i tècnica. L'obra guanyadora, a més de ser la portada de l'Agenda 2023, rebrà un premi en metàl·lic de 300 euros. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web municipal www.sueca.es
Ajuntament de Sueca
._000681
._000841