Se suspenen els contenciosos entre l’ajuntament de Sueca, El Perelló i Mareny

Martes, 26 de noviembre de 2013 | e6d.es
• Suspensió del curs de les actuacions per un temps de seixanta dies per a adoptar els acords que impliquen la desaparició de la controversia

._000258
Complint a l'acord plenari de l'Exmo. Ajuntament de Sueca, celebrat el passat 7 de Novembre, respecte al finançament de les EELLMM de El Perelló i Mareny i pel que estes es comprometien a: primer suspendre els contenciosos i una vegada complit l'acord a la seua retirada total, els advocats de les dos parts i de mutu acord han registrat en la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, escrit donant compliment al que s’acorda:
"Que estant les parts en procés de completar acords sobre un nou conveni de finançament de les entitats locals menors de Sueca El Perelló i el Mareny de Barraquetes, pendents de ratificació per estes entitats, de comú acord i a fi de resoldre la controvèrsia, a l'empar del que disposa l'article 77.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, les parts personades sol•licitem que se suspenga el curs de les actuacions processals per a arribar a un acord que implique la desaparició de la controversia.
Per quant s'ha exposat,
SUPLIQUEM A LA SALA de comú acord que havent-hi per presentat este escrit amb les seues còpies tinga a bé acordar la suspensió del curs de les actuacions per un temps de seixanta dies per a adoptar els acords pertinents que impliquen igualment la desaparició de la controversia."
El que suposarà a més del final de la discòrdia, un estalvi molt significatiu entre advocats, pèrits, procuradors, interessos, i tot el que suposa el procés judicial que revertirà en la ciutadania. A més i a tindre molt en compte la rèmora econòmica que anava engreixant sentència rere sentència, les quals, a pesar de la demora com a conseqüència dels recursos, al final hauria de pagar Sueca, creant una herència, per a la corporació de torn que arribat el moment, haguera sigut inassumible per a les arques municipals, i les conseqüències de les quals hagueren revertit negativament en els ciutadans, els quals hagueren sigut els que hagueren pagat al final, el no desbloquejar un problema que arranca des de 2004, i al qual no se li havia donat una solució fins ara. Per tant, i sens dubte es pot qualificar este acord, com un gran avanç i beneficiós per a tota la ciutadania suecana.
Ajuntaments de El Perelló i el Mareny de Barraquetes