L'Ajuntament de Montserrat convoca el IV Certamen Literari

Sábado, 3 de noviembre de 2018 | e6d.es
• Poden concórrer a aquest certamen totes les autores i tots els autors majors de 15 anysBASES

1.  Poden concórrer a aquest certamen totes les autores i tots els autors majors de 15 anys, independentment de la seua nacionalitat.
2.  Els treballs, que no podran haver estat ni premiats ni editats (en qualsevol suport) amb anterioritat, es presentaran en valencià o en castellà, i han de ser originals i inèdits. El tema per als relats curts serà lliure. Els relats que es presenten no podran estar concursant en altres certàmens, ni els seus autors o autores haver estat premiats en alguna categoria d’aquest certamen immediatament anterior a la present convocatòria, d'aquest ajuntament.
3. Tant les obres de les categories de Relat curt, com Quadern de viatge com les de Microrelat, s’han de remetre exclusivament a través del correu electrònic a  [email protected] des de la publicació de les presents bases fins abans de les 24:00 hores del divendres 30 de novembre de 2018.
Les obres que participen en la categoria de vídeo literatura s'enviaran a través de la plataforma "WeTransfer" al mateix correu electrònic, [email protected] des de la publicació de les presents bases fins abans de les 24:00 hores del divendres 30 de novembre de 2018.
Es publicarà en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (d’ara endavant, BDNS). Posteriorment, la BDNS en traslladarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació.
Així mateix, es farà publicitat de la convocatòria en el portal web, el tauler d’anuncis de la seu electrònica i en les xarxes socials d’este ajuntament.
En document adjunt s’enviarà (en tots els casos) l’obra amb les característiques segons la categoria a què s'opte d’aquestes bases, adjuntant també el full d’inscripció (ANNEX I) emplenat correctament.
Només es pot presentar un treball per autor/a.
4.  La composició del jurat es donarà a conèixer en emetre's la resolució, i tindrà, a més de les facultats normals d’atorgar o declarar desert el premi, i emetre la decisió, les d’interpretar les presents bases. La decisió del jurat serà inapel•lable.
5. El jurat es reserva el dret de no admetre a concurs aquells originals que, entre d’altres, atempten contra els drets a la intimitat, l'honor i la imatge de tercers, o continguen connotacions racistes, sexistes, sexe explícit o qualssevol altres que atempten contra la dignitat, la moral o l’ordre públic.
6. Les persones participants es responsabilitzen totalment de què no existeixen drets de tercers. Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria d'aquests, mitjançant declaració jurada, que hauran d’adjuntar junt amb l’enviament de l’obra.
7. El jurat valorarà les obres atenent els criteris següents: tècnica, composició, creativitat i originalitat.
8. Els premis es faran públics en un acte a la Casa de la Cultura de Montserrat en el marc de la seua Setmana Cultural, així com en la web de l’Ajuntament, www.montserrat.es
9. Les obres premiades podran ser difoses en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, així com en qualsevol altre suport que decidisca l’organització.
10. L’Ajuntament de Montserrat disposarà de les obres premiades per a la seua publicació en la forma i la manera que crega oportú; d’altra banda, aquelles obres que per la seua qualitat o interés puguen ser recomanades pel jurat, es publicarien previ permís de l'autor/a.
11. La participació en aquest Premi porta implícita la plena acceptació de totes les seues bases i el seu compliment.
12. El jurat és competent per resoldre aquelles qüestions no previstes en les presents bases i per interpretar els dubtes que puguen sorgir en la seua aplicació.
13. Una vegada fet públic el veredicte, els originals no premiats i les seues pliques seran destruïdes, garantint els drets dels autors sobre l’originalitat i l’anonimat de les seues obres.
14. L’Ajuntament de Montserrat es reserva el dret de prendre iniciatives i de fer modificacions no regulades en les presents Bases sempre que considere que amb això pot contribuir a un major èxit del Premi.

En la categoria Relat curt
L’extensió dels originals serà d’un màxim de 10 fulls i un mínim de 7, (a una cara en grandària DIN A-4, i cada pàgina haurà de contenir de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies). Totes les pàgines han d’estar numerades, a excepció de la portada. El format del document serà en PDF. En aquesta categoria hi haurà dos modalitats de premi en funció de la llengua de l’original, siga en valencià o en castellà, per la qual cosa hi haurà un premi de 400 euros per al millor relat en valencià i 400 euros per al millor relat en castellà.

En la categoria Quadern de viatges
Document de màxim 7 fulls i un mínim de 4 (a una cara en grandària DIN A-4, contenint cada pàgina de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies) en el qual es recull el viatge fet per l'autor/a o autors/es incloent-hi el que considere: fotografies, dibuixos, anotacions, vídeos, música…, i el text (ja siga en valencià o en castellà) que relate les experiències o aportacions personals del viatge. El treball és presentarà per correu electrònic en format: PDF o mp4 (no superior a 3 minuts).
La dotació és d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.

En la categoria Microrelats
Consistiran en microrelats originals, de tema lliure, escrit en valencià o en castellà, i que comptaran amb un màxim de 820 caràcters.
S’estableix un únic premi guanyador que consistirà en una Tablet

En la categoria Videoliteratura
Consisteix en xicotets vídeos de no més de 5 minuts en que es visualitze el total o un fragment o parts d’una obra, ja siga poesia o narrativa, de la literatura valenciana.
Als crèdits de l’audiovisual ha d’aparèixer com a mínim el títol de l’obra literària valenciana representada i l’autoria de la mateixa.
La dotació és d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.
Ajuntament de Montserrat