L'Ajuntament d'Almussafes destina 55.000 euros a les Beques de Menjador Escolar del curs 2020-2021

Jueves, 20 de agosto de 2020 | e6d.es
• Les sol•licituds per a optar a aquestes ajudes poden presentar-se fins al pròxim divendres 11 de setembre

._000006
Les Beques de Menjador Escolar de l'Ajuntament d'Almussafes han obert ja l’edició corresponent al curs 2020-2021 i les sol•licituds per a accedir a elles poden presentar-se fins al pròxim 11 de setembre. El consistori destinarà a aquesta nova edició del programa de la Regidoria de Benestar Social un total de 55.000 euros perquè les famílies puguen estalviar part dels costos del servei. Les bases del pla poden consultar-se en el portal web municipal. Segons el regidor Faustino Manzano, “amb aquestes beques ampliem el nombre de persones beneficiades per la convocatòria llançada cada any per la Generalitat Valenciana, arribant a un major nombre de famílies, les quals poden disposar de més recursos per a afrontar altres despeses imprescindibles del dia a dia”.
El passat dissabte 8 d'agost, l'Ajuntament d'Almussafes va obrir el termini de presentació de sol•licituds per a optar a les Beques de Menjador Escolar del pròxim curs 2020-2021. Amb elles, el consistori municipal col•labora amb les famílies de la localitat en el finançament d'aquest servei, sempre que l'alumnat estiga matriculat en els centres públics situats en el municipi i reunisquen les condicions establides en les bases, que poden consultar-se en www.almussafes.net.
D'aquesta manera, tal com explica el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, “l'executiu municipal col•labora en les càrregues derivades de la cura i criança dels xiquets i xiquetes, proporcionant una ajuda que contribueix a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, tan necessària sempre, però que en aquests moments probablement s'haja convertit en fonamental per a bona part de la ciutadania”.
L'Ajuntament ha reservat un total de 55.000 euros de fons propis per a aquest programa, del qual en el curs 2019-2020 es van beneficiar un total de 175 alumnes i alumnes. “Amb aquestes beques ampliem el nombre de persones beneficiades per la convocatòria llançada cada any per la Generalitat Valenciana, arribant a un major nombre de famílies, les quals poden disposar de més recursos per a afrontar altres despeses imprescindibles del dia a dia”, comenta l'edil.
L'últim trimestre del curs 2019-2020 el consistori va haver d'adaptar aquest programa amb l'objectiu de fer front a la suspensió d'aquest servei degut a la cancel•lació de les classes durant l'estat d'alarma. “Les aules tancaven, però les necessitats econòmiques seguien presents, per la qual cosa vam transformar aquestes beques de manera provisional en unes targetes d'alimentació en les quals l'administració local va invertir 31.370 euros per a atendre un total de 319 menors, entre els quals es trobaven tant beneficiaris de l'ajuda municipal com els que van deixar de percebre la subvenció autonòmica després del tancament de col•legis”, recorda Manzano.
 
Requisits
Poden optar a aquestes ajudes les famílies amb menors matriculats el curs 2020-2021 en els CEIP Pontet i Almassaf sempre que almenys un dels progenitors estiga empadronat i mantinga la residència efectiva a Almussafes almenys 2 anys abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies. Així mateix, el menor també haurà d'estar empadronat i conviure en el mateix domicili, excepte en casos d'urgent necessitat social que estiguen degudament acreditats.
També serà imprescindible que l'alumne o alumna obtinga plaça de menjador en el centre, presentar la sol•licitud d'ajuda de la convocatòria que per aquesta qüestió planteja la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i no percebre-la, atés que la convocatòria municipal busca ampliar el nombre de beneficiaris de la iniciativa autonòmica. Finalment, l'alumnat haurà d'assistir amb regularitat al servei de menjador, sent l'absència sense causa justificada un motiu per a la retirada de la beca.
La comissió d'avaluació concedirà una sèrie de punts a cada sol•licitud en funció de la renda familiar, que s'obtindrà per agregació de les rendes de l'exercici 2019 de cadascun dels membres computables majors de 16 anys. Quedarà exclòs del procés l'alumnat la família del qual supere els límits de renda establits en les bases, que varien segons el nombre de persones que la integren.
Als punts obtinguts en el citat apartat se li sumaran uns altres per concórrer circumstàncies com a situació de desocupació del pare, mare o tutors sense percebre cap dels dos prestació o subsidi, condició de família nombrosa o discapacitat funcional d'algun membre de la unitat familiar en grau igual o superior al 33%, entre altres motius.
 
Quantia i pagament
La quantia de l'ajuda tindrà com a límit màxim el menor percentatge de la subvenció atorgada mitjançant la convocatòria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i que es determinarà pel preu per dia del menjador establit per al curs 2020-2021 i pel nombre de dies amb servei segons el calendari escolar.
Tal com s'ha fet en les anteriors convocatòries, les persones beneficiàries rebran les ajudes mitjançant la seua deducció del cost mensual del servei. L'ingrés de les subvencions corresponents s'abonarà en el compte dels centres docents per mitjà de pagaments mensuals endossats a nom de les persones beneficiàries, prèvia justificació per part del col•legi, en la qual se certifique els dies d'assistència i l'import per a cada persona becada que haja fet ús del servei en el mes anterior.
 
Sol•licituds
Les instàncies poden presentar-se des del passat 8 d'agost i fins al pròxim 11 de setembre en el Registre General de l'Ajuntament o en el Registre del Departament de Benestar Social. Les sol•licituds podran emplenar-se mitjançant el formulari electrònic dissenyat a aquest efecte que està a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica. Al costat d'aquest document s'haurà d'adjuntar obligatòriament el DNI en vigor dels progenitors o representants legals, el llibre de família, el resguard de la sol•licitud d'ajuda de menjador escolar presentada a la Generalitat Valenciana i els dos últims rebuts de llum i aigua de l'habitatge, entre altres. De manera opcional, es podrà presentar documentació acreditativa de les circumstàncies socioeconòmiques especials.
Tal com es recull en les bases, seran estimades aquelles sol•licituds que, complint amb tots els requisits exigits, obtinguen major puntuació en la suma dels diferents apartats de la baremació, ajustant-se el nombre de beques aprovades a les disponibilitats pressupostàries i al nombre de places oferides pels centres educatius.
Ajuntament d’Almussafes