El PP de Benifaió sol·licita per escrit tres actuacions necessàries per a garantir la seguretat dels ciutadans

Jueves, 3 de noviembre de 2022 | e6d.es
• PSOE Benifaió: 'Com eixe pas a nivell se va a eliminar no cap falta la rampa d'accés en la vorera'
._000634
El Partit Popular de Benifaió a 30 de desembre de 2019, sol·licità per escrit al govern de l'ajuntament de Benifaió, 3 actuacions necessàries per a garantir la seguretat dels nostres ciutadans.
Amb motiu del passat festiu dia de tots els Sants es van veure deficiències que dificultava o posava en risc als nostres veïns i així no ho van transmetre.
Igual que en tot els pobles i ciutats és alta l'afluència de gent que acudeix al Cementeri Municipal a visitar als seus familiars i sers estimats.
Es demanava en dues creus d'accés que es pintara pas de vianants i una vorera que es condicionarà per a persones amb diversitat funcional o alguna dificultat per a pujar a la vorera.
En la mateixa comissió vervalmente se'ls va sol·licitar que donaren solució a la falta de llum del camí al cementeri que era deficitària o nul·la, en en aquestes dates en la qual el fosqueja més prompte precisava de solució.
La contestació de l'alcaldessa en el seu moment va ser que prenia nota i que el tenien en compte.
I el portaveu del PSOE que com eixe pas a nivell se va a eliminar no cap  falta la rampa d'accés en la vorera.
Doncs bo arriba la festivitat de tots els Sants del 2022 i el govern de l'ajuntament de Benifaió segueix sense donar solució.
El pas a nivell continua obert i la lluminària és pràcticament nul·la.
Els veïns de Benifaió necessiten solucions.
El PP continuarà insistint en el tema i demanarà que es duguen a terme aquestes actuacions.

Moció del 30 de desembre de 2019
El Grup Popular de Benifaió a l'ajuntament de Benifaió, amb l'empara que disposa la llei 8/2010, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana , així com l'RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenten la següent moció:

Exposició de motius:
Després de preguntar en el ple sobre la supressió del pas a nivell del carrer Buenavista i atés que no se sap quan se suprimirà i per a garantir una major seguretat als ciutadans que creuen aquest pas a nivell.
Sol·licitem:
1- Entre el carrer projecte 10, amb l'encreuament del carrer Buenavista es pinte un pas de vianants per a major seguretat.
2- La vorada de la vorera del carrer Buenavista s'habilite per a les persones amb mobilitat reduïda.
3- Es pinte un pas de vianants entre el camí Hort de Prefasit camine Benifaió Alginet.
Partit Popular Benifaió


._000606 

._000690