El Consell Agrari presenta les noves ordenances reguladores del medi rural de Sueca

Sábado, 10 de noviembre de 2012 | e6d.es
• Estes Ordenances seràn sotmeses a informació pública per a tots els interessats, durant un termini mínim de 30 dies
El Consell Agrari Municipal de Sueca, després d´aprovar-ho en Junta Rectora el 26 de juny de 2012, ha presentat a l´aprovació inicial del Ple del Ajuntament, les noves Ordenances Reguladores del Medi Rural de Sueca. Estes Ordenances naixen de la Junta del Consell Agrari, i del seu president, Dimas Vázquez, el qual després de vore les continues problemàtiques que hi ha al món rural, va plantejar a la seua Junta, l´actualització de unes ordenances que no s´adaptaben a la realitat actual.
Fins ara, i excepte una concisa regulació en uns antics estatuts, les problemàtiques i els supostos de fet que la casuística anava donant en el transcorrer del dia a dia de l´àmbit rural, es venien donant solución en base als “usos y costumbres”, sense norma escrita que pogués donar solució de forma meridiana i amb claredat.
De tots es més que coneguda la greu crisi econòmica que esta patint el pais, i per ende, el nostre poble, en especial el món rural, produïnt-se l´abandó dels cultius i altres més contingències del sector primari que ha segut sempre motor de l´economía en Sueca.
Als efectes de donar una regulació pública, que tracte de donar una solució i una seguretat jurídica que estiga a l´abast de tots els usuaris de l´àmbit rural, per a que les seues decisions estiguen contemplades dins de la legalitat, i que totes les conductes en el món agrari, no trenquen la pau social, per a que en un futur proper puguem vore una recuperación econòmica del ámbit agrari, s´han portat a terme l´elaboració d´aquestes Ordenances. Estes Ordenances, després de l´aprobació inicial del Ple, seràn sotmeses a informació pública per a tots els interessats, durant un termini mínim de 30 dies, als  efectes de que algú vullga presentar reclamacions i suggeriments en temps i forma, i una vegada siguen resoltes, tornar-les a presentar al Ple de l´Ajuntament per a la seua aprovació definitiva.
Dimas Vázquez - President del Consell Agrari Municipal de Sueca