Carcaixent publica les bases per a la selecció de personal de gestió i coordinació per a PROCARSA

Martes, 31 de enero de 2017 | e6d.es
• El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 17 de febrer

PROCARSA, l’empresa municipal de gestió de serveis, va a contractar una persona responsable d’administració i gestió, i també una persona adjunta al càrrec de coordinador/a de serveis. El termini de presentació de sol•licituds estarà obert del 30 de gener al 17 de febrer, i les persones interessades han de presentar les instàncies en la seu de l’empresa (Glorieta de l’Estació, s/n) o en el registre municipal. Les bases íntegres es poden consultar en el tauler d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament de Carcaixent, o en el tauler d’anuncis i la pàgina web de PROCARSA.
Pel que fa al lloc de “Responsable d’Administració i Gestió”, les funcions que li corresponen són exercir la direcció administrativa i la coordinació dels diferents departaments, així com responsabilitzar-se’n de la gestió financera (pressupostària i comptable), facturació, contractació, compres, gestió laboral i elaboració d’informació per al Consell d’Administració i per a la Junta General. Segons s’estableix a les bases, la persona encarregada haurà de posseir dots de lideratge i capacitat per a coordinar el personal al seu càrrec, planificar i supervisar els treballs, i actuar de pont entre l’empresa municipal i l’Ajuntament de Carcaixent.
Quant als requisits, es requereix formació específica en el camp de les Ciències Econòmiques, Empresarials, ADE o semblant, tot i que la falta de titulació no serà considerada requisit excloent ja que podria considerar-se suficient una experiència mínima demostrable de 3 anys en les funcions a desenvolupar. A banda de la valoració de mèrits i l’entrevista personal, el procés de selecció contempla també la presentació i defensa d’un projecte d’activitats i de funcionament per a PROCARSA.
Respecte al segon lloc que s’oferta, “Adjunt al coordinador de serveis”, li corresponen les funcions de col•laboració amb el coordinador de serveis en l’organització, coordinació i control dels serveis diversos que presta l’empresa municipal, a més de la provisió dels mitjans materials necessaris per a la prestació del servei; i també la de responsabilitzar-se’n de la correcta execució.
Els requisits per a poder accedir al lloc són, entre d’altres, estar en possessió del títol de Batxillerat o Cicle Formatiu Mitjà o equivalent. El procés de selecció consistirà, a més de la valoració de mèrits i d’una entrevista personal, en un exercici escrit tipus test relacionat amb l’empresa municipal i les funcions del càrrec a què s’opta i en un exercici pràctic a partir d’un supòsit a desenvolupar.
Ajuntament de Carcaixent