X˙quer Viu presenta una mociˇ sobre el nou Pla del X˙quer per mostrar a la Confederaciˇ la disconformitat

Martes, 17 de septiembre de 2013 | e6d.es
• Considera que el contingut de l'esborrany no resol els problemes del X˙quer i torna a repetir els mateixos errors de l'anterior

Xúquer Viu ha elaborat una moció -que us adjutem- per a que siga presentada en els diversos ajuntaments de la Ribera i altres comarques i que s'ha fet arribar a representants dels distints partits que participen a la Mesa pel Xúquer.
La moció analitzar l'esborrany del Pla del Xúquer en distints apartats -Xúquer-Vinalopó, Manxa Oriental, cabals ecològics, abastiments a la Ribera i aqüífers contaminats i aigua de paper- i presenta una sèrie de resolucions per a fer-les arribar a la Confederació amb la intenció de que es consideren com al·legacions a l'esmentat Pla.

Les resolucions són les següents:
1- Manifestar la disconformitat i preocupació amb el contingut de l'actual esborrany de Pla Hidrològic del Xúquer, que no resol els principals problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos errors del Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en la conca del riu. Aquest Pla, en la seua redacció actual no dona compliment a la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides així com evitar tot deteriorament addicional.
2- El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de transvasaments des de qualsevol punt del riu que no siga l'Assut de la Marquesa per al transvasament Xúquer-Vinalopó, únic punt que compta amb els necessari consens del regants i de la societat civil de la Ribera. Aquesta transferència ha de limitar-se a un màxim de 80 hm3/any.
3- Per a la recuperació i pervivència del Xúquer és imprescindible una disminució important de les extraccions de l'aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat, sense que aquestes siguen en ningun cas superiors a la recàrrega actual, establida en 238 hm3 anuals, al que hauria que deduir el corresponent cabal ecològic necessari per la recuperació del Xúquer a Albacete.  Igualment aquesta disminució no s'ha de compensar amb aigües superficials, ja que aquesta detracció acaba afectant, i de manera immediata, a la situació del riu.
4- Els cabals ecològics mínims del riu i de l'Albufera han d'incrementar-se significativament i han d'establir la resta de components del règim ecològic de cabals establerts en la legislació, per tal de donar compliment a la Directiva Marc de l'Aigua i recuperar el bon estat ecològic dels mateixos.
5- L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa consideració que l'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i València i la seua àrea metropolitana, sense estar condicionada a permutes oneroses amb altres usuaris. Aquesta concessió hauria de ser establida fins a 31 hm3, la capacitat de la potabilitzadora en construcció, amb l'objectiu de millorar substancialment la qualitat de les aigües d'abastiment de les poblacions afectades, així com de poder atendre en el futur a noves poblacions que així ho requerisquen, ja que la recuperació dels aqüífers contaminants tardarà previsiblement dècades. Igualment s'ha de considerar la recuperació dels aqüífers contaminats com a una prioritat establint terminis més curts per a la mateixa, amb l'adopció les mesures pertinents.
6- Les assignacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real, una vegada descomptats els cabals ecològics, i no per damunt d'eixes disponibilitats. En aquest sentit el Pla Hidrològic haurà de tindre en compte les previsions de reducció d'aportació hídriques en el futur, motivades pel canvi climàtic.
7- Traslladar de la present moció a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant que siga considerada com a al·legació a l'actual esborrany de Pla.
8- Traslladar la present moció al President de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes instant-los a que presenten al·legacions a l'esborrany del Pla del Xúquer en el sentit assenyalat anteriorment.
Xúquer Viu