Ple extraordinari a petició de la quarta part dels regidors de l’Ajuntament d'Algemesí

Miércoles, 27 de noviembre de 2013 | e6d.es
• Moció conjunta del grup Socialista, EUPV i Més Algemesí, relativa al tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana
._000235
L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt:

«Resolució 2051/2013, de 22 de novembre, de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Algemesí.
Convocatòria de ple extraordinari a petició dels regidors, a realitzar el dia 27 de novembre de 2013

Vist l’escrit presentat per la quarta part dels regidors d’este ajuntament en què sol•liciten la convocatòria d’un ple extraordinari (Reg. d’entrada 21.634, de data 13 de novembre de 2013) amb l’especificació dels assumptes a tractar.

En virtut del que disposa l’article 46-2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 49 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Algemesí,

RESOLC:

Convocar el Ple extraordinari a petició de la quarta part dels regidors de l’Ajuntament, d’acord amb les referències següents:

DADES DE LA SESSIÓ

Dia: 27 de novembre (dimecres)
Hora: 15.00  h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

ORDRE DEL DIA

Únic. Moció conjunta del grup Socialista, EUPV i Més Algemesí, relativa al tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana».
Ajuntament d'Algemesí