L'Ajuntament de Sueca dobla l'aportació a les beques de transport escolar

Miércoles, 11 de julio de 2018 | e6d.es
• El Consistori suecà ha fet pública la convocatòria d'estes ajudes per al curs 2017-2018

._000564
.-000472
L'Ajuntament de Sueca ha fet pública la convocatòria de beques de transport escolar del curs 2017-2018. En el marc d'esta, el consistori, a través de la Regidoria d'Educació, pretén donar suport als estudiants del municipi que hagen de traslladar-se fora de l'àmbit territorial de Sueca per a cursar els seus estudis. En este curs, a més, el consistori ha incrementat en un 50% la partida destinada a estes ajudes.
Segons ha explicat el regidor d'Educació, Vicent Baldoví, l'Ajuntament ha apostat per doblar l'aportació a estes beques, respecte a l'anterior convocatòria, per tal d'aportar la major quantia possible als alumnes sol·licitants. D'altra banda, ha apuntat també que el consistori ha buscat facilitar l'accés a les ajudes, amb l'aportació de qualsevol document oficial (certificat final de notes, certificat de superació del curs, etc.) que acredite que s'han cursat els ensenyaments objecte d'estes beques.
La quantia total que destinarà el consistori a estes ajudes, en esta convocatòria, serà de 30.000 euros i la quantia individualitzada de les ajudes serà d'un màxim de 150 euros per curs acadèmic i beneficiari, això no obstant, en cas que l'assistència no siga d'un curs acadèmic complet perquè es finalitze amb anterioritat, es prorratejarà l'ajuda en funció dels mesos que s'acudisca a classe i en cap cas els sol·licitants podran rebre més d'una ajuda municipal per transport i curs acadèmic encara que realitzen més d'un curs simultàniament. L'import total de les beques quedarà condicionat al crèdit pressupostari disponible i en el cas que l'import total de les beques a concedir siga superior al crèdit consignat, es reduirà proporcionalment l'import de les ajudes individualitzades fins ajustar-lo als crèdits aprovats.

New Gym & Padel. Sueca – Centro deportivo con más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones. Destacan sus 2 pistas cubiertas de pádel ._000561


Podran sol·licitar estes ajudes els pares/mares/tutors/es legals dels menors d'edat en representació d'estos, així com els alumnes majors d'edat que reunisquen els següents requisits: estar empadronats i residir en Sueca, tant els sol·licitants de les ajudes com els menors, almenys un any abans de la data de publicació de la convocatòria (en cas de separació o divorci, s'estarà a l'empadronament i residència del progenitor que tinga la guàrdia i custòdia) i haver estat matriculats en el curs 2017-2018 en centres situats fora del terme municipal de Sueca que impartisquen ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments universitaris oficials adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior que conduïsquen a títols oficials de Grau i ensenyaments universitaris oficials que conduïsquen als títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic. A més d'això, els sol·licitants hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de l'Ajuntament de Sueca.
Les sol·licituds que hauran d'anar acompanyades amb la documentació annexa que es requereix al text de la convocatòria d'estes ajudes i que es pot consultar ja a la web www.sueca.es, a l'apartat d'anuncis, es podran presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sueca (DIAC), des del dia 12 de juliol a l'1 d'agost de 2018.
L'acord de concessió es notificarà individualment a cada beneficiari i el termini màxim per a resoldre i notificar la concessió de les beques serà de sis mesos comptadors des de la presentació de les sol·licituds corresponents en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament. 

Ajuntament de Sueca