L’Ajuntament de La Pobla Llarga es troba amb una clàusula al conveni Monterrey que cal renegociar

Domingo, 5 de agosto de 2018 | e6d.es
• L’exalcalde va signar un conveni on obliga a la Pobla a pagar 530.000 € per la rehabilitació cine Monterrey
._000523

._000517
Al març de 2005 es redacta projecte d'obres per a "HABILITACIÓ DEL CINEMA MONTERREY PER TEATRE MUNICIPAL, ÚLTIMA FASE". El pressupost base de licitació del projecte puja a UN MILIÓ QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO (1.475.792,21 €), IVA, despeses generals i benefici industrial inclosos.
El 2008 es signa un Conveni Singular de Col•laboració entre aquest Ajuntament i la Diputació Provincial de València, per al finançament parcial de les esmentades obres. En el Conveni s'estableix un ajut de l'ens provincial de 267.000 euros per executar la part del projecte corresponent a l'equipament del cinema inclòs en el projecte.
En 2010 se signa un conveni de col•laboració entre l'Ajuntament i la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per al finançament de les obres pendents d'executar del projecte del cinema Monterrey. Segons la seva clàusula Tercera, apartat un, de la Conselleria es compromet a aportar la quantitat total de 800.000 euros, distribuïts en diverses anualitats i en la clàusula desena, apartat un, punt setè, l'Ajuntament de la Pobla Llarga es compromet a assumir el finançament de la part no subvencionada per la Conselleria.
Les subvencions, per tant, són de 1.067.000 euros, havent d'assumir l'Ajuntament el finançament de 408.792,21 euros, als quals caldria afegir els següents costos:
- Costos de redacció del projecte inicial; 90.136,66 euros més IVA
- Costos Redacció projecte, direcció d'obres i estudis Seguretat i Salut separates: 25.261,88 euros
- Costos supervisió projecte i separates: 6.702,50 euros
“Davant aquesta nova sorpresa desagradable que ens em trobat, hem tingut que demanar a la Conselleria un nou conveni ja que el nostre endeutament ens fa impossible assumir aquest cost” comenta l’Alcaldessa de la Pobla Llarga. La sorpresa es que mai, l’exalcalde Rafael Soler, ha fet cap menció a aquesta clàusula, on es evident la utilització dels impostos dels poblatans en aquesta habilitació.
Ajuntament de La Pobla Llarga