L’Ajuntament de Guadassuar acorda per unanimitat concedir la llicència per a la reobertura del Circuit de la Ribera

Jueves, 18 de junio de 2020 | e6d.es
• L’inici de l’activitat es podrà produir una vegada el promotor haja finalitzat la construcció de les instal•lacions i siguen inspeccionades pel tècnics

._000690

._000771
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guadassuar, celebrada  el dilluns, 15 de juny, ha acordat, per unanimitat, concedir la Llicència Ambiental sol•licitada per CAR TRACK EVENTS, S.L. per a l’activitat de CENTRE RECREATIU, ESPORTIU I D'OCI, CIRCUIT PER A LA PRÀCTICA D'ESPORT DE MOTOR "CIRCUIT DE LA RIBERA.
“La Llicència Ambiental està condicionada al compliment per part del promotor dels condicionants que afecten al projecte de construcció i l’execució de les obres, ambientals i de seguretat de l’activitat. Concretament, la llicència s’atorga condicionada a que el Promotor presente, en un termini màxim de 2 mesos, i abans de l’inici de les obres, un Projecte de Construcció Refós que acomplisca i no altere els condicionants establits en la Declaració d’Interés Comunitari i a l’informe emés pel Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de data 29 de juliol de 2016, sobre l'estudi d'integració paisatgística elaborat pel promotor (versió definitiva datada al juny de 2016)”, indiquen des del Consistori.
Finalment, destacar que, l’inici de l’activitat es podrà produir una vegada el promotor haja finalitzat la construcció de les instal•lacions i obres i haja presentat davant l’Ajuntament la corresponent comunicació de posada en funcionament, moment a partir del qual els tècnics municipals podran inspeccionar les obres i les instal•lacions i comprovar que les mateixes s’han executat de conformitat amb els projectes aprovats i respectant, en tot cas, el condicionants ambientals i de seguretat de l’activitat que exigeix la normativa sectorial vigent.
Ajuntament de Guadassuar


 

._000723

._000746